Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 Deelname aan de door de Stichting LEF (“LEF”) jaarlijks te organiseren starterswedstrijd is uitsluitend mogelijk voor in Nederland startende en woonachtige ondernemers (in spe), die hun onderneming bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland hebben ingeschreven en deze ook feitelijk in de regio Rijnland hebben gevestigd.

ARTIKEL 2 Inschrijving geschiedt door toezending van een inschrijfformulier via de website van LEF. Per deelnemer kan één (1) inschrijfformulier worden ingezonden.

ARTIKEL 3 De deelnemers dienen het inschrijfformulier compleet en volgens instructie op te stellen; dit formulier wordt gezonden aan LEF en vormt tezamen met de presentatie tijdens de beoordelingsronde de basis voor selectie voor deelname door de jury.

ARTIKEL 4 Onverminderd het bepaalde in artikel 2, is deelname slechts mogelijk indien de (potentiële) deelnemer in de drie (3) jaren voorafgaande aan de start van een nieuw seizoen LEF (1 mei), een concrete aanvang heeft gemaakt met de realisatie van zijn of haar ondernemingsplan. Hiervan is onder meer sprake indien door deze deelnemer investeringen zijn gedaan die aan de realisatie van het ondernemingsplan bijdragen. LEF is bij uitsluiting bevoegd hierover te oordelen of te beslissen.

ARTIKEL 5 Het seizoen van de jaarlijkse starterswedstrijd van ‘LEF’ loopt telkens van 1 mei van een jaar tot en met 30 november van het daarop volgende jaar. In één seizoen worden telkens één voorronde, twee halve finales en één finale gehouden, tenzij hieromtrent voorafgaande aan een seizoen door LEF anders wordt besloten.

ARTIKEL 6 Het ondernemingsplan van een deelnemer blijft eigendom van deze deelnemer.

ARTIKEL 7 LEF zal te allen tijde strikt vertrouwelijk omgaan met de aan haar ter beschikking gestelde ondernemingsplannen. LEF is, door middel van de jury, gerechtigd om op de avond van een voorronde, halve finale of finale aan het publiek beknopte mededelingen te doen over de inhoud van de verschillende ondernemingsplannen van de deelnemers. LEF is voorts gerechtigd om, naar aanleiding van de verschillende ondernemingsplannen, aan de deelnemers vragen te stellen en/of opmerkingen jegens hen te maken. LEF is ten opzichte van een deelnemer niet aansprakelijk voor aldus gedane uitlatingen.

ARTIKEL 8 Het ondernemingsplan van een deelnemer mag niet op enigerlei wijze in een vergelijkbare competitie eerder zijn bekroond. LEF kan, indien hiertoe naar de mening van LEF bijzondere redenen zijn, afwijken van deze regel.

ARTIKEL 9 De prijswinnaars en deelnemers van de starterswedstrijd van LEF verbinden zich met hun inschrijving jegens LEF tot het verlenen van medewerking aan publiciteit rond deze starterswedstrijd. Zij zullen desgevraagd meewerken aan publicitaire acties van LEF.

ARTIKEL 10 Deelname aan LEF geschiedt vrijwillig en is de keuze van een deelnemer. Een geselecteerde deelnemer kan zich uiterlijk twee maanden vóór de betreffende voorronde terugtrekken. Indien een geselecteerde deelnemer besluit zich terug te trekken binnen de genoemde periode van twee maanden, is deze deelnemer jegens LEF aansprakelijk voor alle door LEF ten behoeve van deze deelnemer gemaakte kosten (inclusief alle terzake door de sponsors van LEF gemaakte kosten), waaronder publicitaire kosten en kosten voor de selectie.

ARTIKEL 11 In een voorronde, halve finale en in de finale dienen de geselecteerde deelnemers hun ondernemingsplan, ten overstaan van publiek, pers en jury toe te lichten en alle vragen hierover te beantwoorden.

 

ARTIKEL 12 In de eerste voorronde worden er door de jury van LEF zes deelnemers geselecteerd naar de halve finales, uiteindelijk staan er drie deelnemers in de finale. LEF kent geen verliezers. Alle deelnemers van een voorronde of finale worden geacht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Alleen de winnaar van een halve finale heeft recht op deelname aan de finale en dingt aldus mee naar de uiteindelijke titel van ‘Starter van het Jaar’, er wordt daarnaast één wildcard vergeven aan een halve finalist. De besluitvorming en stemming hierover is aan de jury en is geheim. Hierover worden geen mededelingen gedaan.


ARTIKEL 13 Zonder afbreuk te doen aan het gestelde onder artikel 6 en 7 gaat de deelnemer er op voorhand mee akkoord dat zijn/haar ondernemingsplan niet aan hem/haar wordt teruggezonden.

ARTIKEL 14
a. Het achterhouden van gegevens en/of vermelden van onjuiste gegevens door een deelnemer, leidend tot een verkeerde voorstelling van zaken bij LEF kan onmiddellijke uitsluiting van deelname tot gevolg hebben.
b. Blijkt eerst na de prijsuitreiking dat door een deelnemer een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven, dan leidt dit (alsnog) tot diskwalificatie van de winnaar, waarmee alle uitgereikte prijzen, indien en voor zover nog niet gebruikt, komen te vervallen en, indien en voor zover al wel gebruikt of verstrekt, onverwijld dienen te worden geretourneerd of vergoed aan de verstrekkers. LEF is gerechtigd alle hiermee gemoeide bedragen telkens direct bij de deelnemer op te eisen.


ARTIKEL 15 Hoewel de LEF geheimhouding en uiterste zorg bij de behandeling van de ondernemingsplannen zal betrachten, is zij niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik, misbruik of diefstal, alsmede voor het op enig andere wijze teniet of verloren gaan van de ondernemingsplannen, noch voor het op andere wijze publiek worden van de inhoud van de ingezonden ondernemingsplannen. De deelnemers doen hiervan bij voorbaat afstand van al hun eventuele rechten jegens LEF terzake. Deelname geschiedt op eigen initiatief en risico. LEF aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake.


ARTIKEL 16 LEF wordt georganiseerd door het bestuur van Stichting LEF. Het bestuur is tegenover een deelnemer nimmer aansprakelijk. De deelnemers doen hiervan bij voorbaat afstand van al hun eventuele rechten jegens het bestuur.


ARTIKEL 17 LEF stelt de selectiecommissie, de organisatie en de jury samen Samenstelling van deze commissie, organisatie en jury is te allen tijde de verantwoordelijkheid van LEF.


ARTIKEL 18 De door de organiserende partijen beschikbaar gestelde prijzen mogen alleen worden aangewend door de betreffende deelnemers voor de realisatie van hun ondernemingsplan. De prijzen zijn niet overdraagbaar. De prijzen worden beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de prijswinnaars de hiertoe opgestelde (opdracht) overeenkomsten, welke ook in het normale handelsverkeer gebruikelijk zijn, zullen ondertekenen. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, geldt het bepaalde in artikel 14, onder b.


ARTIKEL 19 LEF behoudt zich te allen tijde het recht voor om (potentiële) kandidaten of (geselecteerde) deelnemers, zonder opgave van redenen, en zonder dat LEF hiertoe enige vergoeding is verschuldigd, te weigeren of uit te sluiten van deelname.


ARTIKEL 20 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting LEF.

LEF wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alle-Partner-Logos-v2019vfinale
rode lef poppetje 2